Jednostka Samorządu Wojedwództwa Mazpwieckiego

Hołowczyce

Prace scaleniowe na obiekcie Hołowczyce, w ramach PROW 2014-2020, realizowane były w okresie od marca 2017 r. do listopada 2018 r. Opracowaniem objęty był kompleks lasów, będący częścią wsi Hołowczyce, położonej w gminie Sarnaki, powiat łosicki, składający się z 2499 działek o powierzchni 305 ha. W postępowaniu scaleniowym brało udział 306 uczestników. Przeciętne gospodarstwo składało się z 9 działek o powierzchni około 120 m2. W trakcie postępowania część uczestników podjęła decyzję o pozbyciu się swoich gruntów, w wyniku czego liczba uczestników zmniejszyła się do 259. Po scaleniu przeciętne gospodarstwo się z 1,3 działki o średniej powierzchni 0,89 ha. W dniu 09-11-2018 r. Starosta Łosicki wydał decyzję zatwierdzającą projekt scalenia, od której nie złożył odwołania żaden z uczestników postępowania. Decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia uprawomocniła się w dniu 29 grudnia 2018 r. i uczestnicy postępowania zostali wprowadzeni w nowy stan posiadania. Stan rozdrobnienia gruntów oraz efekt scalenia gruntów przedstawiają: mapa przed scaleniem i mapa po scaleniu.

Kolonia Hołowienki

Postępowanie scaleniowe może zostać wszczęte z urzędu (infrastrukturalne) lub na wniosek: Większości właścicieli gospodarstw rolnych, położonych na projektowanym obszarze scalenia. Właścicieli gruntów, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia. Scalenie gruntów wsi Kolonia Hołowienki, gmina Sabnie, powiat sokołowski realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020, poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa oraz leśnictwa”, operacji „ Scalenie gruntów”. Obiekt scaleniowy Kolonia Hołowienki położony jest we wschodniej części województwa mazowieckiego, w granicach administracyjnych gminy Sabnie, powiat sokołowski. Scaleniem objęto obręb Kolonia Hołowienki o powierzchni 382.0493 ha, składający się z 723 działek ewidencyjnych.  

Strzeszewo

Scalanie gruntów i zagospodarowanie poscaleniowe we wsi Strzeszewo, gmina Bieżuń, powiat żuromiński w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”, schemat I – scalanie gruntów, realizowanego w ramach programu „Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2009”. Powierzchnia ogólna obszaru scalenia wynosi 566,4338 ha. Liczba działek ewidencyjnych wchodząca w skład scalenia wynosi 893. Wieś położona jest na terenach płaskich z obniżeniem w dolinie rzeki Wkry. Strzeszewo jest również częścią „Obszaru Chronionego Krajobrazu Międzyrzecza Skry i Wkry”. Obszar ten „obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych”

Sabnie

Scalenie gruntów wsi Sabnie, Stasin i części obrębu Grodzisk, gmina Sabnie, powiat sokołowski realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa oraz leśnictwa”, operacji „ Scalenie gruntów”. Scaleniem objęto obiekt „Sabnie” składający się z obrębów: Sabnie, Stasin i części obrębu Grodzisk położonych w gminie Sabnie, powiecie sokołowskim o łącznej powierzchni 1012.9275 ha, w 1478 działkach ewidencyjnych. Obiekt scaleniowy Sabnie leży we wschodniej części województwa mazowieckiego w odległości 100 km od Warszawy, 120 km od Białegostoku i około 15 km od miasta Sokołów Podlaski.