Jednostka Samorządu Wojedwództwa Mazpwieckiego

PLAN URZĄDZENIOWO-ROLNY

jest opracowaniem planistycznym, poruszającym problematykę związaną głównie z rolnictwem, ale także ochroną środowiska naturalnego, turystyką i rekreacją. Celem planu jest przedstawienie takich rozwiązań, które przyczynią się do zrównoważonego rozwoju wsi i gospodarstw rolnych. Jednocześnie wskazane w planie działania wpłyną na poprawę warunków życia oraz pracy mieszkańców gminy. Zawarte w planie rozwiązania będą pomocne dla gminy w przygotowaniu wniosków o pozyskanie funduszy strukturalnych, w tworzeniu przyszłych opracowań programowych, planistycznych i projektowych dla gminy. Będą mogły być uwzględnione przy współpracy władz gminy z jednostkami administracji rządowej oraz samorządowej, w sprawach związanych z wdrażaniem poszczególnych zamierzeń inwestycyjnych np., scaleń gruntów, melioracji wodnych, budowy lub modernizacji dróg, aktualizacji ewidencji gruntów i budynków. Plany urządzeniowo-rolne sporządzane są przez Mazowieckie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych na podstawie wniosku Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.


Plan urządzeniowo-rolny gminy Olszanka

Gmina Olszanka położona jest w powiecie łosickim. Obszar całej gminy ma powierzchnię ogólną 8 760, 35 ha i podzielony jest na 17 obrębów ewidencyjnych. Prace dotyczące opracowania planu zostały rozpoczęte na podstawie Uchwały Rady Gminy Olszanka nr XXXIII/160/2021 z dn. 30 marca 2021 roku. Grunty rolne w gminie stanowią 84,3% całej powierzchni gminy z dużym udziałem gruntów ornych - 74,6%. Grunty rolne należące do III klasy bonitacyjnej stanowią 11,2%, a IV klasy – 59,1%. Lesistość na terenie gminy wynosi 12,9%. Na terenie gminy znajdują się obszary objęte ochroną NATURA 2000 „Ostoja Nadliwiecka” i „Dolina Lwica”. Informacje na temat gminy zostały pozyskane z Urzędu Gminy Olszanka, Starostwa Powiatowego w Łosicach, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Wojewódzkiego Inspektora Zabytków w Warszawie, Wojewódzkiego Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Źródłem danych o terenie była inwentaryzacja terenowa, ortofotomapa z geopor-tal.gov.pl, zdjęcia wykonane bezzałogowym statkiem powietrznym (dronem) oraz rozmowy z mieszkańcami. Na podstawie zebranych materiałów przeprowadzono szereg analiz, które dotyczą zróżnicowania gminy pod względem: demograficznym, ekonomicznym, przyrodniczym, kulturowym, oceny przestrzeni rolniczej i produkcji rolniczej, oceny infrastruktury technicznej i społecznej. Opracowane zagadnienia planu urządzeniowo-rolnego zostały przedstawione w formie opisowej, tabelarycznej i graficznej (rysunki i mapy). Integralną częścią planu jest mapa w skali 1:20 000 z głównymi ustaleniami.

Plan urządzeniowo-rolny gminy Zawidz

Gmina Zawidz położona jest w powiecie sierpeckim. Planem został objęty obszar całej gminy o powierzchni ogólnej 18 580, 25 ha (47 obrębów ewidencyjnych). Prace dotyczące opracowania planu zostały rozpoczęte na podstawie Uchwały Rady Gminy Zawidz nr 124/XXIV/2021 z dn. 28 kwietnia 2021 roku. Grunty rolne należące do III klasy bonitacyjnej stanowią 13,9%, a IV klasy – 46,7%. Lesistość na terenie gminy wynosi 9,8%. Informacje na temat gminy zostały pozyskane z wielu urzędów i instytucji. Źródłem danych o terenie była inwentaryzacja terenowa, ortofotomapa z geoportal.gov.pl, zdjęcia wykonane za pomocą bezzałogowego statku powietrznego oraz ankieta informacyjna przeprowadzoan wśród przedstawicieli poszczególnych wsi. Na podstawie zebranych materiałów przeprowadzono szereg analiz, które dotyczą zróżnicowania gminy pod względem: demograficznym, ekonomicznym, przyrodniczym, kulturowym, oceny przestrzeni rolniczej i produkcji rolniczej, oceny infrastruktury technicznej i społecznej. Wnioski wynikające ze stanu istniejącego gminy były punktem wyjścia do rozpoznania problemów występujących w gminie oraz propozycji ich rozwiązań poprzez zaproponowanie konkretnych prac urządzeniowo-rolnych. Opracowane zagadnienia planu urządzeniowo-rolnego zostały przedstawione w formie opisowej, tabelarycznej i graficznej (rysunki i mapy). Integralną częścią planu jest mapa w skali 1:20 000 z głównymi ustaleniami.


Plan urządzeniowo-rolny gminy Gzy

Gmina Gzy położona jest w powiecie pułtuskim. Planem został objęty obszar całej gminy o powierzchni ogólnej 10 449, 14 ha (36 obrębów ewidencyjnych). Prace dotyczące opracowania planu zostały rozpoczęte na podstawie Uchwały Rady Gminy Gzy nr XIII/99/2020 z dn. 12 maja 2020 roku. Grunty rolne w gminie stanowią 88,2% całej powierzchni gminy z dużym udziałem gruntów ornych - 74,5%. Grunty rolne należące do II i III klasy bonitacyjnej stanowią 30,5%. Informacje na temat gminy pozyskano z wielu urzędów i instytucji. Źródłem danych o terenie była inwentaryzacja sporządzona na podstawie zdjęć wykonanych bezzałogowym statkiem powietrznym (dronem). Ważnym elementem były rozmowy z sołtysami i mieszkańcami wsi. Na podstawie zebranych materiałów przeprowadzono szereg analiz, które dotyczą zróżnicowania gminy pod względem: demograficznym, ekonomicznym, przyrodniczym, kulturowym, oceny przestrzeni rolniczej i produkcji rolniczej, oceny infrastruktury technicznej i społecznej. Wnioski wynikające ze stanu istniejącego gminy były punktem wyjścia do rozpoznania problemów występujących w gminie oraz propozycji ich rozwiązań poprzez zaproponowanie konkretnych prac urządzeniowo-rolnych. Opracowane zagadnienia Planu urządzeniowo-rolnego zostały przedstawione w formie opisowej, tabelarycznej i graficznej (rysunki i mapy). Integralną częścią Planu jest mapa w skali 1:20 000 z głównymi ustaleniami.