Jednostka Samorządu Wojedwództwa Mazowieckiego

Mazowieckie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych, zwane w skrócie MBGiUR, jest wojewódzką, samorządową jednostką budżetową prowadzącą działalność geodezyjną i geodezyjno-urządzeniową.
Nadzór nad działalnością MBGiUR sprawuje Zarząd Województwa Mazowieckiego. MBGiUR działa na terenie Województwa Mazowieckiego. Powołanie Biura oraz zakres działalności okresla Uchwała Nr 178/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 listopada 2010 roku.
Siedziba MBGiUR znajduje się w Ostrołęce przy ul.Piłsudskiego 38. W skład Biura wchodzą: oddział Terenowy w Radomiu, oddział Terenowy w Mławie.
Prace geodezyjne są wykonywane przy pomocy nowoczesnych urządzeń m.in. GPS, a od 2012 r. Biuro posiada bezzałogowe statki powietrzne popularnie zwane dronami.

Kadra

MBGIUR realizuje swoje zadania od 2010 r. Kadra pracownicza składa się z Dyrektora, geodetów, pracowników administracyjnych. Główne zadania wykonują geodeci. W celu realizacji swoich obowiązków służbowych każdy pracownik ma możliwość podnoszenia kwalifikacji. Wsparcie otrzymuje każdy kto chce zdobywać wiedzę i poszerzać horyzonty. Świadczy o tym niemalże 100% kadry stanowią osoby z wykształceniem wyższym. Niewielki odsetek stanowią osoby z wykształceniem średnim. Są to w szczególności osoby młode, które wsparciu Biura kontynuują naukę w celu zdobycia dyplomu szkoły wyższej. Pozostali pracownicy zdobywają uprawnienia zawodowe z zakresu geodezji. --- wspiera pracowników w realizacji zadań służbowych.

Dyrektorem biura jest Pan EDWARD GŁAŻEWSKI, geodeta z wieloletnim doświadczeniem

 

Zadania

Do podstawowych zadań Mazowieckiego Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce, jednostki budżetowej Samorządu Mazowieckiego nalezą:

— realizacja zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego związa- nych z koordynacją i wykonywaniem prac scaleniowo-wymiennych, o których mowa w art. 3 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1749, z późn. zm.);
— wykonywanie prac geodezyjnych związanych z zadaniami Marszałka Województwa Mazowieckiego z zakresu administracji rządowej, określonymi w: ustawie z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027, z późn. zm.), dotyczącymi:
— zmian w strukturze agrarnej oraz programowania i koordynacji prac urządzeniowo-rolnych,
— monitorowania zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji,
— gospodarowania gruntami Samorządu Województwa Mazowieckiego, regulacji stanów prawnych gruntów zajętych pod: wojewódzkie drogi publiczne, wody publiczne, budowle wodne i urządzenia melioracji wodnych.

Lokalizacja

DANE IDENTYFIKACYJNE:

MAZOWIECKIE BIURO GEODEZJI I URZĄDZEŃ ROLNYCH
NIP : 7582332719
REGON : 142682989

DANE DO KORESPONDENCJI

Główna siedziba:
ul. Piłsudskiego 38
07-410 OSTROŁEKA,
tel./faks - (29) 760 45 26, 760 45 68
e-mail: sekretariat@mbg.ostroleka.pl, biuro@mbg.ostroleka.pl

Oddziały Terenowe:

ul. Mokra 2
26-600 Radom,
tel./faks - (48) 331 34 90 e-mail: radom@mbg.ostroleka.pl

ul. Stary Rynek 10
06-500 Mława,
tel./faks - (23) 654 32 52 e-mail: mlawa@mbg.ostroleka.pl