Jednostka Samorządu Wojedwództwa Mazpwieckiego

Czym jest scalanie i wymiana gruntów?

Celem scalania gruntów wg art.1 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 178, poz.1749) jest tworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, lasów i gruntów leśnych, racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby terenu. Cele określone w PROW 2007-2013 dla działania ”Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” to: Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez wykonanie prac scaleniowych. Wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów do zabudowań gospodarczych. Wydzielenie, bez procedury wywłaszczeniowej, niezbędnych gruntów na cele infrastruktury technicznej i społecznej w ramach postępowania scaleniowego.


Organy odpowiedzialne

Na podstawie ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów: postępowanie scaleniowe lub wymienne przeprowadza starosta, jako zadanie z zakresu administracji rządowej ze środków budżetu państwa, z zastrzeżeniem ust. 5-7 oraz art.4 ust.2. Na terenie województwa mazowieckiego scalenia wykonuje Mazowieckie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce będące jednostką budżetową Samorządu Województwa Mazowieckiego. MBGiUR w Ostrołęce posiada oddziały terenowe w Mławie i Radomiu.

Jak rozpocząć proces scalenia gruntów?

Postępowanie scaleniowe może zostać wszczęte z urzędu (infrastrukturalne) lub na wniosek: Większości właścicieli gospodarstw rolnych, położonych na projektowanym obszarze scalenia. Właścicieli gruntów, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia. Na czym polega ten proces? Realizacja procesu scalania gruntów obejmuje: Opracowanie projektu scalenia gruntów: Złożenie wniosku przez właścicieli gospodarstw rolnych do starosty o wszczęcie postępowania scaleniowego. Opracowanie „Założeń do projektu scalenia gruntów wraz z oceną wpływu projektu na środowisko”. Wydanie postanowienia przez starostę o wszczęciu postępowania. Wybór rady uczestników scalenia. Określenie zasad szacunku gruntów przez uczestników scalenia w drodze uchwały. Zebranie życzeń uczestników scalenia odnośnie przyszłego projektu scalenia. Opracowanie projektu scalenia gruntów. Wyznaczenie i okazanie na gruncie projektu. Zatwierdzenie projektu scalenia w drodze decyzji starosty. Wprowadzenie uczestników scalenia w nowy stan posiadania. Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej. Zagospodarowanie poscaleniowe: Budowa i modernizacja dróg transportu rolnego. Modernizacja rowów melioracji szczegółowych. Rekultywacja gruntów oraz realizacja innych zabiegów wynikających z projektu scalenia.  

Czy warto robić scalenia?

Korzyści scalania gruntów: Likwidacja uciążliwej szachownicy gruntów. Dostosowanie granic działek do systemu melioracji wodnych oraz rzeźby terenu. Zapewnienie dojazdu do każdej działki. Wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg transportu rolnego, rowów melioracyjnych, przepustów i przejazdów. Wydzielenie, bez procedury wywłaszczeniowej, gruntów na cele: infrastruktury technicznej, społecznej i drogowej. Pozyskanie terenów na cele określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Zniesienie służebności i współwłasności bez opłat. Likwidacja zaniedbanych wspólnot. Uporządkowanie stanów prawnych wraz z zapisami w nowych Księgach Wieczystych. Aktualizacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Ukształtowanie granicy polno-leśnej. Powstanie aktualnej, numerycznej mapy ewidencyjnej.

Scalanie gruntów w ramach programów unijnych

Prace scaleniowo - wymienne koordynuje i wykonuje samorząd województwa przy pomocy jednostek organizacyjnych. W finansowanie tych prac oraz w finansowanie zagospodarowania poscalenio-wego mogą być włączone publiczne środki wspólnotowe w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. Nr 116, poz. 1206, z póż. zm.) oraz inne środki publiczne na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz.1658) i w ustawie z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427). Wielkość środków przyznawanych w ramach Funduszy Strukturalnych, finansowanych ze środków UE, stanowi 80% wartości prac urządzeniowo rolnych.