MBGiUR OstrołękaMBGiUR Ostrołęka

Mazowieckie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce.
Jednostka Budżetowa Samorządu Województwa Mazowieckiego.


 

http://bip3.mbg.ostroleka.pl

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowieckie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych.

2.     Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Mazowieckiego Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w MBGiUR za pomocą adresu mbgiur@mbg.ostroleka.pl.

3.     Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa i podanie danych osobowych jest obowiązkowe.

4.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: wykonania zadań statutowych biura, zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa na podstawie ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz.1257 ze zmianami), ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 poz.2101 ze zmianami), ustawy z dn. 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2018 poz.908), ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 nr 133 poz.872 ze zmianami).

5.     W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

6.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7.     W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (z ograniczeniami wynikającymi z RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych).

8.       W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Mazowieckim Biurze Geodezji i Urządzeń Rolnych Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

9.       Pani/Pana dane nie będą profilowane.