MBGiUR OstrołękaMBGiUR Ostrołęka

Mazowieckie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce.
Jednostka Budżetowa Samorządu Województwa Mazowieckiego.


 

http://bip3.mbg.ostroleka.pl

Zadania Biura

Do podstawowych zadań Mazowieckiego Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce, jednostki budżetowej Samorządu Mazowieckiego nalezą: • realizacja zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego związanych z koordynacją i wykonywaniem prac scaleniowo-wymiennych, o których mowa w art. 3 ust. 4 ustawy z dnia  z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1749, z późn. zm.);
 • wykonywanie prac geodezyjnych związanych z zadaniami Marszałka Województwa Mazowieckiego z zakresu administracji rządowej, określonymi w:
  • ustawie z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027, z późn. zm.), dotyczącymi:
   • zmian w strukturze agrarnej oraz programowania i koordynacji prac urządzeniowo-rolnych,
   • monitorowania zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji,
  • ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.), dotyczącymi wykonywania praw właścicielskich w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa oraz gospodarowania gruntami pokrytymi tymi wodami;
 • wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z zadaniami organów samorządu województwa mazowieckiego, dotyczącymi w szczególnościwykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z zadaniami organów samorządu województwa mazowieckiego, dotyczącymi w szczególności:
  • gospodarowania gruntami Samorządu Województwa Mazowieckiego,
  • regulacji stanów prawnych gruntów zajętych pod:
   • wojewódzkie drogi publiczne
   • wody publiczne
   • budowle wodne i urządzenia melioracji wodnych.